اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی اداره کل، در این جلسه جعفری گیو مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به تشریح شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در حوزه بهبود فضای کسب و کار و سامانه سادا پرداخت.  در ادامه شاخص های ارزیابی بهبود فضای کسب و کار تشریح شد. جعفری گیو در این خصوص گفت: قوانین و مقررات مزاحم توسط دستگاه ها شناسایی شده و در جلسات گذشته کمیته کسب و کار مطرح گردیده است. وی گفت: دستگاه های متولی صدور مجوز باید حساسیت بیشتری درخصوص صدور مجوزهای کسب و کار و تسهیل در سرمایه گذاری داشته باشند و در جهت کاهش زمان صدور مجوز تلاش نمایند.
در ادامه این جلسه بهروزی معاون اقتصادی اداره کل به تشریح اقدامات انجام شده در راستای پروژه طراحی ساز و کارهای بهبود شاخص های رقابت پذیری ایران پرداخت. وی گفت در برش استانی این پروژه، گزارش ارزیابی و تحلیل ارکان 12 گانه شاخص های رقابت پذیری کشور قطر توسط اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان انجام شده است و بررسی و ارائه راهکار های پیشنهادی جهت بهبود رتبه ایران در ارکان شاخص های رقابت پذیری کشور درحال انجام است.
در این جلسه درخصوص موضوع تعیین صلاحیت مرجع صدور پروانه های بهره برداری تأسیسات گردشگری و شرایط و ضوابط معافیت مالیاتی شرکت های حوزه گردشگری استان نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.