اخبار و اطلاعیه ها

راهنمای پذیرش سرمایه گذاری در ایران

  دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن استقبال از سرمایه گذاری خارجی در ایران از کلیه سرمایه گذاران خارجی درخواست می نماید که قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (قانون) و آئین نامه اجرایی آن را (آئین نامه) بـا دقت و تـوجه کـافی مطالعه فرمایند تا ضمن آشنایی با حقوق خود، تسهیلات و حمایت های ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب این قانون از تعهدات و الزامات قانونی خود در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی نیز مطلع شوند.+

 * در این  راهنما ابتدا بطور خلاصه به روند بررسی درخواست سرمایه گذاران خارجی در ســازمان سرمایه گذاری تا مرحله صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی بشرح نمودار شماره (1) اشاره می گردد. سپس موادی از قانون و آئین نامه اجرایی آن که به تضمین های قابل ارائه به سرمایه گذار، حقـوق و تسهیـلات و حمایت های ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب قانون مذکور و همچنین تعهدات و الــزامات قانونی سرمایه گذار خارجی اشاره مینماید را توضیــح میدهــد. و در بخش پایانی نیز چگونگی ورود و نحوه ثبت سرمایه های خارجی در سازمان سرمایه گذاری پس از صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی بشرح نمودار شماره (2) اضافه گردیده است.

1- روند بررسی درخواست سرمایه گذاران خارجی در سازمان سرمایه گذاری تا مرحله  صــدور مجوز.

 سرمایه گذاران خارجی که قصد دارند در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران سرمایه گذاری نمایند در مرحله نخست می بایست درخواست سرمایه گذاری خود را در چارچوب   فرم  مخصوصی ٭ که از طریق سازمان (مراجعه حضوری یا سایت اینترنتی سازمان) قابل دریافت می باشد تکمیــل و به ســازمان ارائه نمایند. درخــواست سرمایه گذار خارجی توسط سازمان در هیأت سرمایه گذاری خارجی مطرح و تا مرحله صدور مجــوز ســرمایه گذاری خارجی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. کلیه مراحل مربوطه از زمان ارائه درخواست سرمایه گذار به سازمان تا صدور مجــوز سرمایه گذاری خارجی در نمودار شماره (1) ارائه شده است.

٭انتخاب فرم بستگی به روش سرمایه گذاری خارجی و توافقی است که بین طرفین مشارکت (سرمایه گذار داخلی و خارجی)صورت می پذیرد. این فرم می بایست به زبان انگلیسی ارائه شود مگر در مواردی که سرمایه گذار خارجی یک ایرانی مقیم خارج یا از کشورهای فارسی زبان شامل تاجیکستان و افغانستان باشد.

2- پوشش های تضمینی و حمایتی:

* تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت، (ماده 9 قانون)

* تضمین جبران زیان ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی در سرمایه گذاریهای   خارجــی به روش ترتیبـــات قراردادی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت، (ماده 17 قانون و   ماده 26 آئین نامه)

 * تضمین خرید کالا و خدمات تولیدی طرح سرمایه گذاری خارجی در مواردی که دستگاه دولتی خریــدار انحصـــاری و یا عرضه کننــده کــالا و خدمــات تولیــدی به قیمت رایانـه ای است. (مـاده 11 آئین نامه)

  حقوق و تسهیلات:

*برخورداری سرمایه گذاری خارجی از حقوق، حمایت ها و تسهیلات یکسان با سرمایه گذاری داخلی،   (ماده 8 قانون)

* انتقــال آزادانــه اصل سرمایه و منافع ناشی از سرمایه گذاری در کشور بصورت ارز و یا کالا، (مــواد 18-13 قانون)

*امکان سرمایه گذاری خارجی بصورت صد در صد در طرح های سرمایه گذاری، (ماده 4 آئین نامه)

*پذیرش سرمایه گذاری خارجی در کلیه زمینه های تولیدی، صنعتی و کشاورزی، حمل و نقل ارتباطات، خدمات و تأمین آب و برق و گازو انرژی

*امکان ارجاع اختلافات سرمایه گذاری به مراجع بین المللی، (ماده 19 قانون)

*امکــان تملـــک زمیـن به نام شـــرکت (ثبت شده در ایران) در سرمایه گذاریهای مشترک، (مــاده 34 آئین نامه)

*ارائه تسهیلات روادید اقامت سه ساله در ایران برای سرمایه گذاران خارجی،مدیران، کارشناسان و بستگان درجه یک آنها و امکان تمدید آن، (ماده 20 قانون و 35 آئین نامه)

*تصمیم گیـری نسبت به درخــواست های سرمایه گـــذاران خــارجی حداکثر ظرف مدت 45 روز، (ماده 6 قانون). (لطفاً به زیرنویس نمودار شماره (1) توجه گردد.)

*انتخاب روش سرمایه گذاری در طرح مورد نظر بصورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) یا ترتیبات قراردادی از جمله روشهـــایBoT ، بای بک و مشـارکت مدنی توسط سرمایه گــذار، (ماده 3 قانون)

*پـذیرش سـرمـایـه گـذاری اشخـاص حقیقی و حقـوقی ایـرانی کـه با سرمایه منشأ خارجی در کشور سـرمـایـه گـذاری مینمایند و اعـطـای تسهیلات و حمـایت هـای قـانون تشـویق و حمـایت سرمایه گذار خارجی به آنها. (ماده 1 قانون).

*سرمایه گذار خارجی می بایست، از میان فهرست موسسات حسابرسی تایید شده عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که توسط سازمان سرمایه گذاران تهیه شده است یک موسسه حسابرسی را بمنظور تأیید گزارشات مالی و سالانه طرح خود انتخاب نماید. (مواد 22 و 23 و 1 آئین نامه).

 3- تعهدات و الزامات حقوقی سرمایه گذار:  

*درخواستهای سرمایه گذاران خارجی بمنظور پذیرش، ورود، بکارگیری، خروج سود و سرمایه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی می بایست صرفاً به سازمان سرمایه گذاری تسلیم و از آن طریق اقدام گردد. (ماده 5 قانون).

* هـر گـونه تغییر در نـام، نشـانی، شکل حقوقی و تابعیت سرمایه گذار خارجی و تغییرات بیش از 30 درصد در مـالکیت وی مـی بایست تـوسط سرمایه گــذار خارجــی به اطلاع سازمان رسانده شود.(ماده 33 آئین نامه).

* چـنانچه سـرمـایـه گـذار خارجی قصد واگذاری سرمایه گذاری خود به سایر سرمایه گذاران را داشته بـاشد ضروریست سازمان سرمایه گذاری را مطلع نماید. درصورت واگذاری به سرمایه گذاری خارجی دیگر ضروریست اقدامات لازم درخصوص موافقت هیأت و اخذ مجوز از طریق سازمان معمول گردد. (ماده 10 قانون).

* کلیه درخواستهای سرمایه گذار خارجی در موارد انتقال سود، سرمایه و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع قانون می بایست مستند به گزارش موسسه حسابرسی عضو حسابرسان رسمی ایران به سازمان ارائه گردد. (مواد 22 و 23 آئین نامه).

* ظرف مدت تعیین شده در مجوز سرمایه گذاری خارجی که معمولاً 6 ماه است، سرمایه گذار موظف به وارد نمودن بخشی از سرمایه به کشور برای اجرای طرح مصوب میباشد. در صورت عدم ورود سرمایه ظرف مدت مذکور و به منظور ممانعت از ابطال مجوز صادره ضروری است سرمایه گذار دلایل و توجیهات لازم را برای تمدید مدت اعتبار مجوز به سازمان ارائه نماید. (ماده 32 آئین نامه).

* سرمایه گذار خارجی موظف است ورود سرمایه های خود را از جمله سرمایه نقدی و غیرنقدی در چارچوب مجوز سرمایه گذارخارجی صادره به سازمان سرمایه گذاری اعلام نماید تا در سازمان به ثبت رسیده و تحت پوشش حمایتی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی قرار گیرد. عدم ثبت سرمایه های وارده در سازمان به معنای عدم پوشش قانونی و حمایتی به سرمایه های مذکور میباشد. (ماده 11 قانون و ماده 24 آئین نامه).

* ایرانیانی که قصد دارند با سرمایه منشأ خارجی در ایران سرمایه گذاری و تحت پوشش قانون تشویق و حمایت قرار گیرند می بایست در خارج از کشور فعالیت اقتصادی و تجاری داشته و مستندات مربوطه را به سازمان سرمایه گذاری ارائه نمایند. (ماده 5 آئین نامه).

* پذیرش سرمایه گذای خارجی در بنگاهها و شرکت های اقتصادی موجود ایرانی (خرید سهام) مشروط به ایجــاد ارزش افــزوده در واحـــد اقتصــادی مورد نظــر پس از خــرید سهــام میبــــاشد. (مـاده 7 آئین نامه).

4- سایر مزایا و تسهیلات :

* سرمایه گذاران خارجی میتوانند بخشی از سرمایه خود را از منابع داخلی و خارجی بصورت وام تهیه نمایند. بدیهی است تضمین تعهدات بازپرداخت وام اخذ شده برعهده وام گیرنده است.

* سرمایه خارجی میتواند به شکل ارز نقدی، ماشین آلات و تجهیزات، مواد اولیه، دانش فنی و سایر اشکال حقوق مالکیت معنوی به کشور وارد و تحت پوشش قانون تشویق و حمایت قرار گیرد. نحوه ورود و ثبت آورده سرمایه گذار خارجی در نمودار شماره (2) مشخص شده است.

* هشتاد درصد درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق توسعه یافته به مدت 4 سال از مالیات معاف می باشد.

* 100 درصد درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال مشمول مالیات نخواهد بود.

* تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی سالانه از پرداخت 50 درصد مالیات متعلقه معاف هستند.

* 100 درصد درآمد ناشی از صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیل آن از شمول مالیات معاف است.

* 50 درصد درآمد ناشی از صدور کالاهایی که با هدف توسعه صــادرات غیر نفتی به خارج صـــادر می  شوند از شمول مالیات معاف است.

* 100 درصد درآمد حاصل از صدور کالاهای ترانزیت وارده به کشور از شمول مالیات معاف است.

* سرمایه گذاری مجدد شرکتهای تعاونی و خصوصی با هدف توسعه، بازسازی و تکمیل واحد صنعتی و معدنی موجود از 50 درصد مالیات متعلقه معاف خواهد بود.

لیست فرصت های سرمایه گذاری اولویت دار استان به تفکیک بخش های اقتصادی استان (102 طرح)

- مطالعات پیش امکان سنجی 102 طرح سرمایه گذاری اولویت دار استان شامل شرح پروژه، اطلاعات مالی  (میزان سرمایه گذاری موردنیاز، ارزش فعلی خالص(NPV)، نرخ بازده داخلی(IRR) و دوره بازگشت سرمایه (PP)، میزان زیرساخت های موردنیاز (آب، برق و گاز)، وضعیت بازار، پیش بینی آینده بازار، اهمیت تولید محصول  و مشوق ها و حمایت های دولتی، در قالب فرم استاندارد تهیه و تدوین و در قالب کتاب گردآوری شده است.

- برای فرصت های سرمایه گذاری شناسایی شده در استان، تعداد 117 قطعه زمین براساس اراضی اطلس سرمایه گذاری استان در اراضی ملی شهرستان ها (خارج از شهرک ها و نواحی صنعتی) پیشنهاد شده است. تعداد 56 طرح سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی صنعتی استان و تعداد 26 طرح در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند، جانمایی شده است.

بخش صنعت و معدن

توليد شیشه به روش فلوت
فرآوری فلورین
تولید فروآلیاژ
توليد بتن سبز با استفاده از ضایعات گرانیت
تولید بي اكسيد  اورينتد پلي پروپلين (BOPP)
توليد پودر های میکرونیزه
توليد سولفات آمونیوم
توليد فرو منگنز
توليد چینی بهداشتی
توليد شیشه و مصنوعات کریستال
توليد فرآوري مواد معدني رسوبي- تبخيري
تولید پنل خورشیدی
تولید الیاف بازالت
تولید کاغذ از کربنات کلسیم
تولید پی وی سی از کک
طرح بازیافت تایر
تولید درب کرکره اتوماتیک
تولید آهک صنعتی
بازیافت سنگ
تولید الیاف شیشه
توليد ویفرسیلیکون برای ماژول خورشیدی
طرح تولید سیلیکون متال
تولید پودر سوپر جاذب
تولید نانو سیلیس
طرح تولید غشای ممبران
طرح تولید فروسیلیس
تولید مواد اولیه دارویی
احداث واحد سنگ بری مدرن
تولید صنعتی پوشاک کودک
احداث واحد گندله سازی
تولید آب معدنی
کک متالوژی
تولید الکترود گرافیتی
تولید نخ بخیه
کارخانه تولید مواد شوینده و شامپو
تولید اسید سولفوریک
تولید اکریلونیتریل
تولید الکترو موتور تک فاز
طرح احداث واحد بازیافت
 پارچه های ضایعاتی
بازیافت تجهیزات الکترونیکی
تولید پاور آنالایزر
تولید آهک هیدراته
تولید بلوک های سیلیکون کاربید
تولید کنسانتره سرب و روی
فراوری کانسنگ مس
کارخانه بازیافت نخاله ها و پسماند ساختمانی
واحد ریسندگی کرک
تولید انواع آجرهای نسوز
تولید انواع مبلمان
تولید انواع شیشه بسته بندی دارو
تولید باتری لیتیومی
فرآوری بنتونیت
تولید انواع سرنگ
تولید کابل و سیم
تولید انواع کیسه هوای خودرو
تولید لعاب کاشی
تولید لوازم آرایشی و بهداشتی
تولید سنگ تزئینی


بخش کشاورزی

واحد فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی و محصولات جانبی
واحد فرآوری و بسته بندی انار
واحد فرآوری پسته و محصولات جانبی
واحد فرآوری و بسته بندی عناب و محصولات جانبی
احداث و بهره برداری واحد تولید و فرآوری زرشک و محصولات جانبی
پرورش گوسفند داشتی 2500 رأسی
واحد تولید شیرخشک
احداث گلخانه 10 هکتاری
تولید پالم پیت از ضایعات درخت خرما
لینترگیری بذر پنبه
سردخانه نگهداری محصولات کشاورزی
واحد فرآوری و بسته بندی خرما و محصولات جانبی
کشتارگاه تخصصی شتر مرغ
کارخانه تولید عرقیات
کارخانه تولید فرآورده های لبنی
کارخانه خوراک دام و طیور
مزرعه مرغ مادر گوشتی و کارخانه جوجه کشی
میدان عرضه دام سبک وسنگین
احداث مجتمع بلدرچین
پرورش شتر داشتی اصلاح نژاد
احداث مجتمع گلخانه ای
مجتمع های گاو شیری در سطح استان
مجتمع های  پرواربندی بره در سطح استان
کشت و پرورش گل ها و گیاهان دارویی و صنعتی در مزرعه
تولید علوفه هیدروپونیک جو ، فرآوری و غنی سازی جهت خوراک دام
تولید رنگدانه های طبیعی غذایی
دستیابی به دانش فنی و تولید پنج فرآورده دارویی و مکمل غذایی از میوه عناب و زرشک
واحد تولید کنسرو زیتون
واحد فرآوری زعفران و محصولات جانبی
پرورش شتر مرغ مولد
پرورش شتر داشتی 300 نفری
پرورش دام بلوچی
تولید اسانس گیاهان دارویی
تولید داروهای دامی

بخش گردشگری و صنایع دستی

احداث هتل 3 ستاره قاین
کمپ نجوم سه قلعه سرایان
منطقه نمونه گردشگری بند دره
مجموعه آبدرمانی دیگ رستم
هتل چهار ستاره کویر
راه اندازی کارگاه تجمیعی کرباس بافی
راه اندازی کارگاه تجمیعی برک بافی

بخش نیرو

نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک ده مگاواتی
احداث نیروگاه بادی 50 مگاواتی
احداث نیروگاه بیوگازی

فرصت های سرمایه گذاری پیشران اقتصادی استان (دارای مجوز بی نام به منظور جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی)

در راستای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری پیشران اقتصادی در استان خراسان جنوبی، تعداد 35 طرح در بخش های صنعت و معدن، کشاورزی و گردشگری شناسایی شده و پس اخذ مجوزهای بی نام و تصویب تسهیلات از محل تبصره 18 قانون بودجه 1401، فراخوان جذب سرمایه گذار بصورت ملی انجام می شود.

تولید شیر خشک
تولید، فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی، زرشک، زعفران و عناب
احداث گلخانه هیدروپونیک
احداث گلخانه هیدروپونیک تولید علوفه و واحد فرآوری
توسعه زنجیره گوشت و تولید نهاده دامی
مزرعه مرغ مادر گوشتی
فرآوری انواع بذر
واحد فرآوری زرشک
احداث سردخانه
پالایشگاه شیر
واحد فرآوری عناب
واحد فرآوری زعفران
احداث و تکمیل واحدهای مجتمع گلخانه ای
تکمیل مجتمع های دامپروری استان(گاوشیری، دام سبک)
پرورش شتر شیری و داشتی
فرآوری گیاهان دارویی
روغن کشی دانه های روغنی
فرآوری تخم مرغ و تولید فرآورده های پروتئینی
فرآوری و بسته بندی خرما و محصولات جانبی
فرآوری پسته و محصولات جانبی
فرآوری و بسته بندی انار و محصولات جانبی
طرح تولید سیلیکون متال
تولید الیاف بازالت
تولید الیاف شیشه
تولید فرو سیلیکو آلومینیوم
توليد فرو منگنز
طرح تولید فروسیلیس
توليد ویفرسیلیکون برای ماژول خورشیدی
تولید بلوک های سیلیکون کاربید
فرآوري مواد معدني رسوبي، تبخيري
فرآوری سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی
توليد شیشه به روش فلوت
لیچینگ و بیولیچینگ طلا
لیچینگ و بیولیچینگ مس
مجموعه ورزشی،گردشگری و فرهنگی الماس خاوران

استان خراسان جنوبی در یک نگاه

خراسان جنوبی جلوه گاه خورشید، سرزمین فرصت های بی شمار و دروازه اقتصادی شرق ایران، سومین استان پهناور کشور که پتانسیل ها و ویژگی های بارزی برای سرمایه گذاری و کسب و کار دارد.
خراسان جنوبی در مسير بزرگراه هاي آسيايي واقع شده و مركز ثقل محور ترانزيتي شرق ایران با 331 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان است. این استان دارای فرودگاه بین المللی در مرکز و یک فرودگاه دیگر در شهرستان طبس می باشد که مسیر حمل و نقل هوایی را میسر می کند.

14 دانشگاه معتبر دولتی و غیردولتی، 5 مرکز آموزش عالی و با ظرفیت پذیرش بالغ بر50 هزار نفر دانشجو در هر سال تحصیلی موجب بهره مندی استان از نیروی کار متخصص و تحصیلکرده گردیده است.

همجواری و داشتن مرز مشترک با کشور همسایه افغانستان فرصت طلایی را جهت دسترسی سریع به بازار های این کشور از طریق 8 گذرگاه شامل 2 گمرک رسمی و 4 بازارچه مرزی و منطقه ویژه اقتصادی در دو قطعه را فراهم نموده است.

ذخایر قطعی مواد معدنی بالغ بر حدود 4 میلیارد تن، یکی دیگر از قابلیت های در خور توجه می باشد. 50 نوع ماده معدنی و کانی های ارزشمند و بی نظیر آن اعم از فلزی و غیرفلزی، صادرات محصولات ارزشمند معدنی به سایر کشورها و همچنین کسب رتبه اول در ذخایر ذغال سنگ، منيزيت و خاک های صنعتی نسوز از جمله توانمندی های استان در این زمینه است که با سرمایه گذاری خارجی و ایجاد واحدهای فرآوری مواد خام معدنی می توان فرصتی کم نظیر برای کمک به اقتصاد منطقه ایجاد نموده است.

وجود20 شهرک و ناحیه صنعتی آماده واگذاری به سرمایه گذاران داخلی و خارجی در استان و فعالیت کارخانه هایی نظیر: تولید تایر، سیمان، کاشی و سرامیک، نساجی،  سنگ های تزئینی، شمش منيزيم، کنسانتره زغال سنگ، لوله و اتصالات پلی اتیلن، بسته بندی خشکبار، حبوبات و زعفران و بسیاری از کارگاه ها و کارخانه های فعال در عرصه تولید، چرخ اقتصاد استان و کشور را به سهم خود به چرخش در می آورد که یقیناً توسعه این گونه فعالیت ها با سرمایه گذاری های داخلی و خارجی می تواند علاوه بر تأمین منافع سرمایه گذاران، موجب رشد اقتصادی استان و کشور گردد.

عطر و رایحه دل انگیز گیاهان دارویی و طبیعی این استان، سرخی زعفران، درخشش یاقوت های زرشک و محصول پر ارزش عناب بدون شک در ایران عزیز بی رقیب و مثال زدنی است. این استان دارای رتبه اول در ایران و جهان در تولید زرشک با 98% تولید کشور، رتبه اول ایران در تولید عناب با 97% تولید کشور، رتبه اول در تعداد قنوات، رتبه اول در تشکیل و راه اندازی شرکت های سهامی زراعی با توجه به فعالیت9 شرکت سهامی زراعی، رتبه دوم در تولید زعفران از لحاظ کمی و مقام اول در کیفیت، رتبه دوم جمعیت شتر کشور با سهم 20 درصدی، رتبه سوم در تولید گیاهان دارویی با بیش از 800 گونه منحصر به فرد، رتبه پنجم در تولید پنبه، پسته و گل نرگس و رتبه هشتم در تولید انار و بادام را دارا می باشد.

خراسان جنوبی سرزمین آفتاب و جولانگاه باد است که بیشترین روزهای سال،  آفتاب درخشان بر پهنه ی وسیعش می تابد. استفاده از نعمت های خدادادی همچون نور آفتاب و وزش باد می تواند فرصتی شایسته جهت تولید انرژی پاک با بیشترین بازدهی باشد و جایگزینی مناسب برای سوخت های فسیلی که روز به روز میزان آلایندگی محیط زیست را بیشتر و بیشتر می کند.

وجود آثار تاریخی مربوط به دوره های ماقبل تاریخ، سبب شده که این استان مهد تمدن و فرهنگ ایرانی و یکی از قطب های مردم شناسی محسوب می شود. وجود 14 روستای هدف و10 منطقه نمونه گردشگری، 5 مجموعه آبدرمانی، شناسایی بیش از 2200 اثر تاریخی و ثبت 878 اثر آن در فهرست آثار ملی کشور و  ثبت 4 اثر در فهرست آثار جهانی شامل باغ اکبریه بیرجند- قنات بلده فردوس-بیابان لوت و توبافی خراشاد، وجود 2 روستای شگفت انگیز، 7 کویر شاخص و منحصر به فرد، 17 موزه فعال و 19 باغ تاریخی می تواند در جذب توریسم و توسعه صنعت گردشگری سهم درخور توجهی را شامل شود. شایان ذکر است که این استان در عرصه فرش دستباف ایران دارای برند جهانی است که به لحاظ کیفیت در بین 40 رشته فعال صنایع دستی مزیت نسبی را در تولید و صادرات از آن خود کرده است.

استان خراسان جنوبی دارای 4 منطقه حفاظت شده و 3 پنگاه حیات وحش دارای گونه های گیاهی و جانوری خاص خود توانسته بر زیبایی طبیعت این استان بیفزاید.

دست شما را برای حضور و سرمایه گذاری در سرزمین فرصت های ماندگار خراسان جنوبی به گرمی می فشاریم
و مقدم شما را ارج می نهیم.

معرفی توانمندی ها و پتانسیل های خراسان جنوبی

مزایای جغرافیایی و اقلیمی استان

1-    دارا بودن 2 گمرك رسمي به نام های «گمرک بیرجند» و «گمرک ماهیرود» و 4 بازارچه مرزي فعال به نام هاي«ماهیرود»،  «گلورده»، «يزدان» و «دو كوهانه»
2-    قرار گرفتن استان در مركز ثقل محور ترانزيتي شرق ایران.
3-    استقرار استان در مسير بزرگراه هاي آسيايي و امكان استفاده از سرمايه گذاري بين المللي در توسعه شبكه حمل و نقل منطقه
4-    قرار گرفتن در مسير ترابري هوايي منطقه (بين المللي) و توسعه ظرفيت هاي ترابري هوايي.
5-    وجود منطقه ويژه اقتصادي در شهرستان بيرجند با 730 هکتار در مركز استان و 100 هکتار دیگر آن در مرز ایران و افغانستان.
6-    فرصت طلايي همسايگي با كشور افغانستان با 331 كيلومتر مرز مشترك با توجه به بازار مصرفي گسترده اين كشور.
7-    امكان بهره گيري غني از انرژي هاي تجديد شونده خورشيدي، بادي و...
8-    قرار گرفتن استان در مسير ترانزيتي بندرعباس– افغانستان و امکان ایجاد بندر تجاري خشكDry Port) )

فرصت های سرمایه گذاری استان

مهم ترین فرصت های سرمایه گذاري استان خراسان جنوبی عبارتند از:

- انتقال آب از دریای عمان، احداث راه آهن شرق کشور از چابهار تا سرخس(قطعه زاهدان- بیرجند- کالشور به طول737 کیلومتر) و توسعه محور ترانزیت شرق کشور (کریدور شمال- جنوب)

- احداث تصفیه خانه های آب و فاضلاب در سطح استان، ساخت بزرگراه ها و دو باند کردن تمامی جاده های استان

- احداث نیروگاه هاي بادي و خورشیدي و احداث کارخانه ساخت توربین هاي بادي

- احداث واحدهای فرآوری محصولات کشاورزی و دامی نظیر: زرشک، زعفران، عناب، گیاهان دارویی، کرک و پشم

- احداث مجتمع هاي توليد گياهان داروئي

- احداث كشتارگاه هاي صنعتي دام و صنايع جانبي(بسته بندی و كنسرو سازي)

- احداث دامداري هاي صنعتي، کارخانه تولید فرآورده های گوشت سفید و تولید محصولات غذایی و مصرفی متناسب با نیاز  بازار کشور افغانستان

- ایجاد کارخانه های تولید: کاغذ از کربنات کلسیم، انواع آجرهای نسوز، فروآلیاژها، استحصال منیزیم از دولومیت، الیاف شیشه، الیاف بازالت، سیلیکون متال

- احداث واحدهای فرآوری مواد معدنی با توجه به غنای ذخایر معدنی استان شامل: زغال سنگ، بنتونیت، آهک، سنگهاي قیمتی و نیمه قیمتی، پرلیت، کائولن، سیلیس، بازالت، سنگ های تزئینی و ایجاد سنگبري هاي مدرن

- مشارکت در طرح های توسعه ای تایر، سیمان، کاشی و سرامیک، کک، تهیه و تولید مواد نسوز، مس کاتد و فولاد و...

- احداث کمپ هاي گردشگري و کويرنوردي و مجتمع هاي رفاهی و تجاري

- سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری و روستاهاي هدف گردشگري استان

- احداث باغ وحش و...

معرفی توانمندی ها و پتانسیل های استان

بخش صـنعت

عمده واحدهای صنعتی در مرکز استان مستقر و عمده این واحدها نیز در شهرک صنعتی بیرجند متمرکز می‌باشند. پتانسیل¬های معدنی و کشاورزی منطقه سبب گردیده است تا غالب ترکیب صنایع استان را صنایع معدنی، غذایی و نساجی مبتنی بر تولیدات و مواد اولیه موجود در استان تشکیل دهند. اگر چه سطح و میزان فرآوری مواد اولیه معدنی و کشاورزی تا میزان مطلوب فاصله داشته و استقرار صنایع جدید با هدف استفاده مناسب از ظرفیت¬ها، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال مناسب را ایجاب می نماید.
•    وجود 20 شهرک و  ناحیه صنعتی آماده واگذاری به سرمایه گذاران داخلی و خارجی در استان با پایین ترین قیمت نسبت به سایر نقاط کشور و برخورداری از معافیت مالیاتی 13 ساله
•    تولیدات مهم واحدهای صنعتی، معدنی استان: انواع تایر، سيمان خاکستری، کاشی و سرامیک، اكسيد منيزيم، کنسانتره زغال سنگ،پودرهای میکرو نیزه معدنی، شمش منيزيم، نساجي، لوله و اتصالات پلی اتیلن، بسته بندی خشکبار، حبوبات و زعفران، ماسه سیلیسی، چینی بهداشتی، سنگهای تزئینی، کنسانتره میوه، خدمات چاپ وبسته بندی،... و فرصتی آماده برای مشارکت با سرمایه گذاران خارجی در فاز های توسعه این واحدها می باشد.

بخش معدن

-    خراسان جنوبی سرزمین معادن استراتژیک با ساختار زمين شناسي منحصر به فرد دارای ذخایر قطعی مواد معدنی با حدود 4میلیارد تن با 50 نوع ماده معدنی دارای سنگ های تزئینی و کانی های با ارزش نظیر بنتونیت،گرانیت، کرومیت، آهن، مرمریت، بازالت منشوری، مس، سرب، زغال سنگ، طلا، منیزیت، کائولن وکروم
-    رتبه ششم در تعداد معادن استان های کشور با وجود بالغ بر 515 معدن
-    ساختار زمين شناسي منحصر به فرد و وجود پتانسيل هاي كاني هاي مهمی چون طلا، قلع، تنگستن، ‌مس، سرب، روی، آهن، زغال سنگ و ذخاير غني سنگ های تزئينی (نظير گرانيت، مرمریت، تراورتن، بازالت،مرمر و...)
-    صادرات محصولات ارزشمند معدنی استان به کشور های چین، عراق، ترکیه، ارمنستان، اروپا و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس
-    دارای رتبه اول در ذخاير زغال سنگ، منيزيت و خاک های صنعتی نسوز کشور

بخش تجارت خارجی

-     نزدیکی به بازار های بین المللی و فرصت طلایی دسترسی سریع استان به بازار کشور همسایه افغانستان
-    دارابودن 2 گمرك رسمي و 4 بازارچه مرزي در مرز افغانستان به نام های گمرک بیرجند و گمرک ماهیرود و بازارچه های «گلورده»، «ماهیرود»، «يزدان» و «دو كوهانه»؛
-     وجود قطعه منفصله منطقه ويژه اقتصادي  استان در نقطه صفر مرزی مستقر در مرز رسمی ماهیرود (میل 78)

بخش کشـاورزی

-    خراسان جنوبی بهشت گیاهان دارویی، سرزمین طلای سرخ (زعفران)، زادگاه زرشک (یاقوت سرخ کویر) و عناب با قابلیت توليد، فرآوري، بسته بندي و صادرات
-     رتبه اول در ایران و جهان در تولید زرشک با 98% تولید کشور و میزان تولید 50 هزارتن سالیانه با میزان صادرات 300 تن در سال به کشورهای آمریکا، کانادا، هلند، استرالیا، امارات عربی، اردن، کویت و ایتالیا
-     رتبه اول ایران در تولید عناب  با میزان 4859 تن  دارای 97% تولید کشور
-     رتبه دوم در تولید زعفران از لحاظ کمی و مقام اول در کیفیت زعفران با میزان تولید سالیانه  بیش از 54 تن
-    رتبه سوم در تولید گیاهان دارویی با 800 نوع گیاهان دارویی با کیفیت با تولید سالانه بیش از 1940 تن.
-     رتبه چهارم در تولید پنبه با تولید سالانه 16302 تن.
-    رتبه پنجم در تولید پسته با تولید سالانه 13806 تن.
-    رتبه پنجم کشوری در تولید گل نرگس با تولید سالانه 11/17 میلیون شاخه.
-    رتبه هشتم کشوری در تولید انار کشور با تولید سالانه 37359 تن.
-    رتبه هشتم کشوری  درتولید بادام با تولید سالیانه 6432 تن
-    رتبه اول در تعداد قنوات کشور (شامل 6252 رشته قنات، 3299 حلقه چاه عمیق و 2189 رشته چشمه با برداشت سالانه 8/1206 میلیون متر مکعب آب)
-    رتبه دوم جمعیت شتر کشور به عنوان ذخایر غنی ژنتیکی دامی با سهم 20 درصدی به تعداد 29 هزار نفر شتر
-     داشتن چرخه كامل توليد مرغ در استان
-    دارا بودن مزیت در پرورش بز كركي، مرغ بومي، گوسفند بلوچي و شتر مرغ و شتر
-    امکان تشکیل و راه اندازی شرکتهای سـهـامی زراعی با توجه به فعالیت 9 شرکت سهامی زراعی و کسب مقام اول از لحاظ کمی و کیفی درکشور.
-    تولیدات مهم واحدهای کشاورزی استان: خوراک دام وطیور و آبزیان، مرغ مادر ، جوجه یک روزه، مرغ تخم گذار و گوشتی، فرآوری زرشک و انار، فرآوری و بسته بندی زعفران

بخش میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

استان خراسان جنوبی مهد تمدن و فرهنگ و یکی از قطب های مردم شناسی ایران برخوردار از ظرفيت هاي تاريخي، مذهبي، فرهنگي و طبيعي در توسعه صنعت گردشگري نظیر:
- بیش از 2200 اثر تاریخی شناسایی شده در سطح استان و ثبت بیش از 878 اثر تاریخی در فهرست آثار ملی کشور .
-  وجود بیش از 19 باغ تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور
وجود 10 منطقه نمونه گردشگری و تعداد14 روستای هدف به همراه 5 مجتمع های آب درمانی آماده برای سرمایه گذاری
- وجود تعداد 17 موزه در سطح استان.
- وجود 40 رشته فعالیت صنایع دستی در استان و داشتن برند جهانی در عرضه فرش دستباف ایران و مزيت نسبي در توليد و صادرات
وجود بلندترین تپه های ماسه ای جهان در استان به ارتفاع 500 متر
وجود زیباترین سازه های طبیعی (توسط جریان باد) در استان مناسب برای ورزش اسکی روی شن( مستعد براي رالي و سافاري)
وجود تاریک ترین نقطه زمین در شب مستعد برای نجوم آماتوری
- وجودگرمترین نقطه کره زمین در کویر لوت

بخش انرژی:

استان خراسان جنوبی از جهت استفاده از انرژی خورشیدی و انرژی بادی دارای جایگاه ویژه ای است. این استان با وجود زمینه مناسب اقلیمی و تابش آفتاب و باد در بیشتر مناطق و در اکثر فصول سال، قابلیت تولید انرژی‌های نو و پاک را دارد. در استان خراسان جنوبی به طور متوسط ساعات آفتابی به 3200 ساعت و حتی بیشتر نیز می رسد؛ به‌ طوریکه در برخی از شهرستان‌های خراسان جنوبی از جمله طبس مقدار تابش 481 (کالری بر سانتیمتر مربع در هر روز) است. این نرم مقدار تابش تقریباً در شهرستان‌های سرایان، بیرجند، قاین، بشرویه، ارسک، نهبندان نیز بین 350 تا 481 است.

با توجه به نقشه اطلس خورشیدی ایران منطقه خراسان جنوبی دارای تابشی معادل 4.5 تا 5.2 کیلو وات ساعت  تابش در روز می باشد که موقعیت بسیار عالی برای استفاده از انرژی خورشیدی را دارا می باشد
همچنین شرایط مستعد برای اجرای طرح های بادی در استان وجود دارد بطوریکه بر اساس تحقیقات بعمل آمده میانگین سرعت باد در استان به 23 کیلومتر در ساعت و حتی در برخی نقاط به حدود 33 کیلومتر در ساعت می رسد که شرایط بسیار مساعدی برای تولید انرژی برق می باشد. وجود چند دالان بادی در مناطق نهبندان، قاین، آفریز، کجه و چهنوی فردوس، طبس مسینا درمیان، بهترین پتانسیل برای اجرای طرح نیروگاه های بادی و خورشیدی در این استان است.

شهرک ها و نواحی صنعتی استان

خراسان جنوبی با وجود 9 شهرك و 12 ناحيه صنعتي مصوب و 18 شهرك و ناحيه صنعتي در حال واگذاري با دارا بودن 2217 هكتار اراضي در اختيار و 1063 هكتار زمين صنعتي به عنوان بستري آماده و مناسب، با تأمین زیرساخت های موردنیاز پروژه ها از جمله آب، برق، گاز، مخابرات و راه دسترسی، اولويت اصلي سرمايه گذاران بخش صنعت استان به حساب مي آيد.

منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

وجود منطقه ويژه اقتصادي  استان در دو قطعه با مساحت830 هکتار آماده واگذاری به سرمایه گذاران (یک قطعه در مرکز استان با مساحت730 هکتار در فاصله 18کيلومتري شمال شرقي شهر بيرجند در نزديکي فرودگاه بين المللي بيرجند و قطعه دیگر به مساحت 100 هکتار در مرز ايران و افغانستان در مجاورت گمرگ و  بازارچه ماهیرود- ميل78)

مزایای منحصربه فرد منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی :
1.    نزدیک ترین منطقه ویژه اقتصادی ایران به شاهراه حلقوی افغانستان.
2.    واقع شدن درمرکزثقل شاهراه ترانزیتی کریدورهای منطقه ای وبین المللی.
3.    تنها منطقه ویژه اقتصادی ایران دارای سایت اصلی درمجاورتمرکزاستان وقطعه منفصله درنقطه صفرمرزی.
4.    پس کرانه و بندرخشک (Dryport) کریدور شرق وشمال- جنوب در مجاورت بندرشیخ ابونصرفراهی کشورافغانستان.
5.    پل ارتباطی بین بنادرمهم خاورمیانه وآسیای میانه به منظوردپوی مواد اولیه،کالاهای ترانزیتی و مرکزثقل دپو و توزیع کانتینرهای خالی.
6.    امکان سرمایه گذاری خارجی بدون مشارکت داخلی وبدون هیچگونه محدودیت.
7.    ورود آزاد و بدون حقوق گمرکی ماشین آلات، قطعات یدکی، مواد اولیه ومصالح ساختمانی جهت احداث واحدهای تولیدی، تجاری.
8.    مشمولیت معافیت مالیاتی13 ساله منطقه ویژه اقتصادی
9.    ارزان ترین نرخ تخصیص حق بهره برداری زمین نسبت به سایر مناطق ویژه اقتصادی کشور، اعطاء سند مالکیت وامکان رهن اسناد جهت اخذ تسهیلات بانکی.
10.    صدور کلیه مجوزهای سرمایه گذاری در قالب یک سازمان و در کمتر از 72 ساعت و حذف بروکراسی های اداری

زیرساخت های حمل و نقل استان

- حمل و نقل هوایی
در استان خراسان جنوبی یک فرودگاه بین المللی در مرکز استان (شهرستان بیرجند) و یک فرودگاه داخلی در شهرستان طبس وجود دارد. پرواز های داخلی فرودگاه بین المللی بیرجند به مقصد تهران و مشهد (24 پرواز رفت و برگشت) ، فرودگاه طبس به مقصد تهران (4 پرواز رفت و برگشت)و پرواز های خارجی از  فرودگاه بین المللی بیرجند به مقصد جده و نجف (4 پرواز رفت و برگشت) می باشد. برقراری پرواز از فرودگاه های استان به مقاصد دیگر مانند زاهدان، یزد، اصفهان، کیش و امارات نیز در دست بررسی می باشد. به منظور افزايش تعداد پروازها نیاز مبرم به سرمايه گذاری بخش های خصوصی در این صنعت می باشد.

- حمل و نقل ریلی
در بخش ریلی و راه آهن، علیرغم موقعیت ژئوپولتیکی استان خراسان جنوبی برای حمل و نقل ترانزیتی به افغانستان و کشورهای آسیای میانه، حدود 315 کیلومتر از راه آهن بافق– مشهد در شهرستان های طبس، بشرویه و فردوس وجود دارد كه از آنجائیکه مهمترین عامل توسعه در استان خراسان جنوبی پتانسیل های معدنی و یا احداث صنایع می باشد، تاکنون مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی پروژه راه آهن شرق کشور (زاهدان– بیرجند- و اتصال به راه آهن سراسری ) انجام شده و مجوز کمیسیون ماده 32 اخذ گردیده و اجرای این پروژه مهم مستلزم تأمین منابع مالی فاینانس یا سرمایه گذاری خارجی می باشد.

- حمل و نقل جاده ای
استان خراسان جنوبی با توجه به قرار گرفتن در مرکز ثقل محور ترانزیتی چابهار- زاهدان- بیرجند- مشهد- سرخس (خط ارتباطی بندر چابهار در جنوب شرقی ایران و سرخس در همسایگی تعدادی از کشورهای CIS) و همچنین قرارگرفتن در مسیر ترانزیتی بندر عباس- افغانستان و وجود تسهیلات در برقراری ارتباطات تجاری، صنعتی و خدماتی با کشورهای آسیای میانه و افغانستان از پتانسیل فراوانی در بحث ترانزیت کالا برخوردار است. کریدورهای مهم استان شامل کریدور شمال جنوب (بزرگراه زاهدان- بیرجند، مشهد و بزرگراه کرمان- دیهوک- فردوس- بجستان) و کریدور شرقی- غربی (یزد و اصفهان، طبس، دیهوک، بیرجند، سربیشه و مرز ماهیرود) می باشد.

قوانین:

نهمین جلسه کمیته بهبود فضای کسب و کار استان با محوریت تشریح اهداف راه اندازی سامانه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار (دادور) و کارکرد سامانه های مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور، برگزار شد.
آقای جعفری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در این جلسه به تشریح اهداف و کارکردهای سامانه دادور پرداخت و عنوان نمود: این سامانه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان فناوری اطلاعات راه اندازی شده است و وزارت کشور نیز تاکید بر اجرایی شدن این سامانه در استان ها دارد. وی افزود: کاربران دستگاه های اجرایی استان به مرکز معرفی شده و به زودی این سامانه در استان راه اندازی می شود. وی یکی از خصوصیات این سامانه را ایجاد شفافیت در پاسخگویی و تسریع در رفع مشکلات و خواسته های متقاضیان سرمایه گذاری عنوان نمود و ابراز امیدواری نمود با اجرایی شدن این سامانه و سایر سامانه های مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور، بخشی از مشکلات فرآیند صدور مجوز برطرف شود.
رئیس کمیته بهبود فضای کسب و کار استان در ادامه عنوان نمود: طبق آخرین گزارش ملی پایش محیط کسب و کار کشور، وضعیت فضای کسب و کار استان نسبت به سال گذشته بهبود پیدا کرده و استان خراسان جنوبی رتبه دوم بین استان های کشور را کسب نموده است. وی اقدامات انجام شده در راستای بهبود کسب و کار، شناسایی قوانین مزاحم، اصلاح فرآیندها در کسب این جایگاه و بهبود شاخص های کسب و کار موثر دانست.
آقای بهروزی معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی و دبیر کمیته نیز در این جلسه به تشریح عملکرد کمیته بهبود فضای کسب و کار استان در سال 96 پرداخت. وی ضمن ارائه گزارش عملکرد و نتایج پروژه عملیاتی کردن مقررات و بهبود 10 پله‌ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار، عنوان نمود: احصای 143 مورد قوانین و مقررات مخل کسب و کار استان در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی با همکاری20 دستگاه اجرایی استان، اصلاح و حذف 18 مورد فرآیند های صدور مجوز بمنظور کاهش مدت زمان تسهیل و تسریع در فرآیند صدور مجوزهای سرمایه¬گذاری و شناسایی و پیشنهاد 49  مورد مشوق و معافیت سرمایه گذاری استانی و ملی، از نتایج برگزاری 9 جلسه کمیته بهبود فضای کسب و کار در سال جاری بوده است.
وی در ادامه به بیان اقدامات انجام شده در راستای پروژه طراحی ساز و کارهای عملیاتی کردن مقررات و بهبود شاخص های رقابت پذیری اقتصاد ایران پرداخت و عنوان نمود: پس از تهیه گزارش ارزیابی و تحلیل شاخص رقابت پذیری کشور قطر و بررسی دلایل موفقیت یا بهبود رتبه این کشور، نشست های تخصصی با دستگاه های اجرایی و بخش غیر دولتی به منظور بررسی چالش ها و مشکلات ارتقای ارکان شاخص رقابت پذیری برگزار شد و پس از چند ماه کار کارشناسی، سند برنامه عملیاتی بهبود شاخص رقابت‌پذیری استان تدوین شد و در مرحله نهایی سازی است.
در ادامه ضمن پخش کلیپ معرفی سامانه دادور، اطلاعات تکمیلی شامل بروشور معرفی سامانه، راهنمای کاربران دستگاه های اجرایی، راهنمای متقاضیان و منشور حقوقی سامانه دادور، در اختیار نمایندگان دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی استان قرار گرفت.
 

به گزارش روابط عمومی اداره کل، در این جلسه جعفری گیو مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به تشریح شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در حوزه بهبود فضای کسب و کار و سامانه سادا پرداخت.  در ادامه شاخص های ارزیابی بهبود فضای کسب و کار تشریح شد. جعفری گیو در این خصوص گفت: قوانین و مقررات مزاحم توسط دستگاه ها شناسایی شده و در جلسات گذشته کمیته کسب و کار مطرح گردیده است. وی گفت: دستگاه های متولی صدور مجوز باید حساسیت بیشتری درخصوص صدور مجوزهای کسب و کار و تسهیل در سرمایه گذاری داشته باشند و در جهت کاهش زمان صدور مجوز تلاش نمایند.
در ادامه این جلسه بهروزی معاون اقتصادی اداره کل به تشریح اقدامات انجام شده در راستای پروژه طراحی ساز و کارهای بهبود شاخص های رقابت پذیری ایران پرداخت. وی گفت در برش استانی این پروژه، گزارش ارزیابی و تحلیل ارکان 12 گانه شاخص های رقابت پذیری کشور قطر توسط اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان انجام شده است و بررسی و ارائه راهکار های پیشنهادی جهت بهبود رتبه ایران در ارکان شاخص های رقابت پذیری کشور درحال انجام است.
در این جلسه درخصوص موضوع تعیین صلاحیت مرجع صدور پروانه های بهره برداری تأسیسات گردشگری و شرایط و ضوابط معافیت مالیاتی شرکت های حوزه گردشگری استان نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل، در این دیدار که با هدف بهره مندی از رهنمودهای ارزشمند نماینده محترم و آگاهی از انتظارات ایشان به عنوان برآیند انتظارات مردمی برگزار گردید، آقای جعفری گیو مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و نماینده وزیر و رئیس شورا ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر و یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی بیاناتی درخصوص ساختار و وظایف شورا ارائه نمود. ایشان همچنین با اشاره بهبود وضعیت فضای کسب و کار استان در تابستان96، بیاناتی درخصوص وضعیت سرمایه گذاری خارجی در استان نیز ایراد نمود.
در ادامه سایر مدیران حاضر در جلسه نیز به ارائه مهمترین مسائل و مشکلات در حوزه تحت مدیریت خود پرداخته و خواستار بهره مندی از رهنمودها و بیانات نماینده محترم در این زمینه گردیدند. پس از آن حجت الاسلام والمسلمین عبادی ضمن خوشامدگویی به حاضرین، رضایت مردم را یک اصل مهم دانستند و از مدیران خواستند ضمن اطلاع رسانی خدمات دستگاه خود به مردم، ترتیبی اتخاذ نمایند تا به سوالات و ابهامات مردم به نحو مناسبی پاسخ داده شود. ایشان افزودند: در صورتی که خواسته ارباب رجوع قابل برآورده شدن نباشد، دلایل و توجیهات کارشناسی مربوطه با برخورد مناسب به وی ارائه گردد تا زمینه رضایت مندی ارباب رجوع فراهم گردد. ایشان همچنین با اشاره به سخت گیری برخی دستگاه ها از مدیران خواست در مواردی که قوانین از انعطاف لازم برخوردارند، مانند سایر استان ها از این ظرفیت به نفع مردم استفاده گردد. نماینده محترم در پایان جلسه از مدیران خواست تا با آموزش، فرهنگ سازی و برنامه ریزی لازم برای کارمندان، توسعه انسانی و نرم افزاری را نیز در کنار توسعه سخت افزاری مد نظر قرار دهند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل، در این جلسه جعفری گیو مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیئت مدیره انجمن با تشکر از مسئولین دانشگاه صنعتی بابت میزبانی جلسه و تاکید بر لزوم تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه، این مهم را یکی از اهداف انعقاد تفاهم نامه برشمرد که با مشارکت نخبگان و اندیشمندان حوزه اقتصادی استان قابل دستیابی خواهد بود. ایشان همچنین استفاده از تجربیات دیگر کشورها و نیز سایر استان ها را در زمینه توسعه مفید ارزیابی و بر لزوم تغییر دیدگاه ها درخصوص مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری استان تاکید نمود.
رئیس هیئت مدیره انجمن با بیان اینکه در شرایط خشکسالی استان باید به دنبال افزایش بهره وری بخصوص در زمینه استفاده از آب به عنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه بود، ابراز امیدواری کرد که انعقاد این تفاهم نامه در این زمینه مفید واقع شود. جعفری گیو با اشاره به وجود تعداد زیاد قوانین و مقررات در کشور و بازدارنده بودن برخی از این قوانین در حوزه توسعه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار، بررسی موشکافانه و نقادانه این قوانین و در صورت لزوم ارائه پیشنهاد جهت اصلاح و یا حذف آن را یکی از مواردی دانست که انجمن و دانشگاه باید نسبت به ارزیابی آن اهتمام ورزند.
 سپس بهروزی مدیرعامل انجمن اقتصاد استان ضمن خوشامدگویی به کلیه حاضرین در جلسه، برنامه زمانبندی جلسه را قرائت نمود. پس از آن، مهرشاد ریاست دانشگاه صنعتی بیرجند به بیان نقش و جایگاه دانشگاه در رشد و توسعه استان پرداخت.
در ادامه بهروزی مدیرعامل انجمن نیز با اشاره به تاریخچه مشارکت در دنیا و کشور، هیچ سیاست گذاری توسعه ای را بی نیاز از مشارکت ندانست. وی همچنین با تبیین وضعیت انجمن های حوزه اقتصادی در کشور، انجمن اقتصاد را تنها انجمن اقتصادی استان دانست و از زحمات رئیس هیئت مدیره، دفتر امور اجتماعی استانداری و سایر افراد و دستگاه هایی که در زمینه تاسیس و راه اندازی انجمن همکاری نموده اند تشکر کرد.
مدیرعامل انجمن چشم انداز انجمن را بزرگترین و معتبرترین انجمن حرفهای اقتصاد در شرق ایران به لحاظ شاخصهای کمی و کیفی و جزو سه انجمن برتر در سطح کشور دانست و اعضای انجمن را دارای بینش عمیق و صاحب نظر در زمینه مسائل اقتصادی با قابلیت شناخت مساله، توانمند در حوزه انجام پژوهش های اقتصادی لازم جهت حل مساله و دارای مهارت های لازم ارزیابی کرد. وی ارتقاء فرهنگ اقتصادی جامعه؛ کمک به اعتلای اقتصاد استان و کشور از راه آموزش، پژوهش و ارتقاء دانش و مهارت آحاد جامعه در حوزه اقتصاد و همکاری و ارائه مشاوره به دستگاه های اجرائی در حوزه مسائل اقتصادی را به عنوان مهمترین ماموریت های این تفاهم نامه به شمار آورد.
وی از دستگاه های حوزه اقتصادی استان درخواست نمود انجمن را نه با دید بدبینانه، بلکه به عنوان یک نهاد مشاور و یاریگر در برنامه های توسعه استان بپذیرند و افراد متخصص و دلسوز را جهت عضویت در انجمن معرفی نمایند. تبیین مهمترین اهداف و زمینه‌های همکاری انجمن و دانشگاه بر اساس مفاد تفاهم نامه نیز از دیگر مواردی بود که در این جلسه توسط مدیرعامل انجمن ارائه گردید.
در ادامه جلسه آقای دکتر هداوندی نماینده دانشگاه صنعتی بیرجند با برشمردن مهمترین ظرفیت ها و نیز چالش های اقتصاد استان ابراز امیدواری نمود انعقاد تفاهم نامه زمینه چاره اندیشی و دستیابی به راهکارهای عملی جهت رفع چالش های مذکور و استفاده حداکثری از ظرفیت ها و توانمندی های استان در این زمینه را فراهم نماید. وی افزود: پژوهش ها در حوزه اقتصاد استان باید با مشکلات و چالشهای توسعه استان پیوند بخورد که این امر مستلزم ارتباط بیشتر و موثرتر بین بدنه دانشگاهی و اجرایی استان می باشد. وی به ضرورت تهیه اطلس سرمایه گذاری بومی استان اشاره و از همکاری های اداره کل امور اقتصادی و دارایی در این زمینه تشکر کرد.
آقای اکبری نماینده استانداری نیز در این جلسه با تاکید بر لزوم ارتباط قوی صنعت و دانشگاه جهت برون رفت از مشکلات استان، از دستگاه های اجرایی خواست تا با کمک انجمن از اعتبارات پژوهشی خود بهترین استفاده را به عمل آورند. وی با اشاره به در دست تهیه بودن برنامه تحول صنعت استان، از همکاری مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در این زمینه قدردانی نمود. آقای جرجانی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان ضمن اعلام آمادگی جهت همکاری با انجمن و دانشگاه، بر لزوم فرهنگ سازی جهت تشویق واحدهای تولیدی به استفاده از فناوری های به روز و برتر تاکید نمود.
سپس آقای حسینی نماینده سازمان های مردم نهاد در هیئت نظارت استانداری با ابراز خوشحالی از انعقاد تفاهم نامه، به وجود 317 سمن در استان اشاره کرد و  تاکید نمود که مسائل و مشکلات همه سمن ها به نوعی با مسائل اقتصادی مرتبط است و خواستار توسعه روابط بین انجمن اقتصاد و سایر سازمان های مردم نهاد بویژه در موضوعاتی مانند حاشیه نشینی، کارآفرینی، اشتغال و ... شد. وی ابراز امیدواری نمود مردم استان بتوانند نتایج انعقاد تفاهم نامه را بطور ملموس مشاهده نمایند. پس از آن تعدادی دیگر از حاضرین در جلسه به بیان دیدگاه های خود پرداخته و پیشنهاداتی در راستای استفاده از ظرفیت های دانشگاه و انجمن در جهت توسعه همه جانبه استان ارائه نمودند. در پایان نیز تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی بین انجمن اقتصاد استان و دانشگاه صنعتی بیرجند به امضا رسید.

به لطف الهي وب سایت خدمات الکترونیک مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان جنوبی در راستای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و خلق حماسه اقتصادی راه اندازی شد .اميد است با عنايات الهي و تلاش بسيار بتوانيم خدمات مناسبي را براي سرمایه گذاران عزيز ارائه نموده و رضايت آن ها را جلب و حفظ نماييم .

جهت دسترسي به اطلاعات تماس مرکز خدمات سرمایه گذاری به صفحه تماس با ما مراجعه نماييد .لطفا ما را از انتقادات و پيشنهادات خود بي نصيب نگذاريد .براي ارسال انتقادات و پيشنهادات خود از طريق فرم شکایات و انتقادات سرمایه گذاران اقدام نماييد.

با تشکر فراوان- مرکز خدمات سرمایه گذاری استان

هم راستا با اهداف جذب سرمایه ها، مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان جنوبی در جهت هدایت و حمایت سرمایه گذاران ، رفع موانع سرمایه گذاری و فراهم نمودن زمینه های جذب سرمایه ها، ضمن خیر مقدم به سرمایه گذاران و علاقه مندان به سرمایه گذاری در این استان به عرض می رساند مسئولین این استان آماده راهنمایی و هدایت سرمایه گذاران و ارائه اطلاعات مورد نیاز به صورت حضوری و یا از طریق مکاتبه با نشانه های زیر می باشد.

 

دکتر جواد قناعت


استاندار و رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان جنوبی

ارتباط با استاندار

پیام گیر: ۳۲۳۸۶۰۰۰(۰۵۶)
 
دورنگار: ۳۲۳۸۶۱۹۰(۰۵۶)

 

دکتر مرتضی ذاکریان


مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خراسان جنوبی

ارتباط با مدیرکل

تلفن : 32400161-056

دورنگار: 32400160-056مسئول اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری : آقای محسن مودی

تلفن: 323400148-056

فاکس: 323400151-0561

پست الکترونیک مرکز خدمات سرمایه گذاری : info@investin-khj.ir

آدرس: بیرجند، بلوار صنعت و معدن، سایت اداری، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان